Rozważamy łączny wpływ wpływ efektu ograniczenia kontaktów na rozwój liczby zakażonych w czterech wariantach (redukcja o A: 60%, B: 67%, C: 72%). Zakładamy realistyczną zdolność Sanepidu do śledzenia kontaktów osób zakażonych, tj. że udaje się objąć na czas kwarantanną poniżej 30% kontaktów osób zakażonych. Przy tym założeniu model szacuje, że obecny poziom redukcji kontaktów wynosi ok. 42-47%.

Rysunek 1. Mapa parametrów - każda kratka oznacza kombinację dwóch parametrów symulacji: f - stopień redukcji kontaktów, b - skuteczność śledzenia kontaktów.

Rozważane przez nas scenariusze wskazują na znaczące różnice w zależności od poziomu efektywności wprowadzonych restrykcji.

Scenariusz A (przejście z niebieskiego obszaru do pola zaznaczonego przez literę A (lub mniej więcej dowolnego pola na prawo od litery A)) jest najbardziej optymistyczny - wprowadzone restrykcje osiągają w tym scenariuszu pełne pokładane w nich nadzieje na ograniczenie rozwoju epidemii.

Scenariusz B (przejście z niebieskiego obszaru do pola zaznaczonego przez literę B) pozwala ograniczyć rozwój epidemii, jednak w znacznie dłuższej perspektywie czasu.

Scenariusz C (przejście z niebieskiego obszaru do pola zaznaczonego przez literę C) nie powstrzymuje epidemii przed dalszym rozwojem pomimo, że tempo rozwoju jest tu znacznie słabsze niż w przypadku gdyby pozostać w niebieskim obszarze. W scenariuszu “C” dopiero na początku stycznia liczba dziennie obserwowanych przypadków zaczyna powoli opadać. Szczegóły dotyczące prognozowanej liczby dziennych przyrostów zachorowań w Polsce w kolejnych scenariuszach przedstawiono na ilustracjach zamieszczonych w poniższej tabeli.

Kropkowaną linią oznaczono wariant uwzględniony w poniższej symulacji: zakładający realistyczną skuteczność śledzenia kontaktów na poziomie nie przekraczającym 40%.

Wariant A: realistyczne śledzenie kontaktów, istotna redukcja kontaktów - o co najmniej 72%.
Wariant B: realistyczne śledzenie kontaktów, umiarkowana redukcja kontaktów - o co najmniej 67%.
Wariant C: realistyczne śledzenie kontaktów, niska redukcja kontaktów - o co najmniej 60%.