Epidemia w fazie wzrostu

Model rozwoju epidemii, rozwijany przez naszą grupę, bierze pod uwagę m.in. parametry takie jak stopień redukcji kontaktów (f), wyrażany jako "o x%" względem obserwowanej częstości kontaktów na początku marca 2020, oraz skuteczność śledzenia kontaktów (b), czyli prawdopodobieństwo znalezienia źródła zakażenia oraz osób, które weszły w kontakt z zakażonym i uległy w ten sposób zakażeniu. Na poniższej mapie ciepła, najbardziej prawdopodobne pary parametrów opisujące dynamikę epidemii w chwili obecnej zostały oznaczone gwiazdką.

W porównaniu z analizą przeprowadzoną dwa tygodnie temu, obserwujemy przesunięcie stanu epidemii głębiej w stronę fazy wzrostu wynikające głównie z obniżenia stopnia redukcji kontaktów.

Rysunek 1. Mapa prawdopodobnych konfiguracji parametrów dla stanu epidemii COVID-19 w Polsce w dniu 26/10/2020. Odcienie koloru niebieskiego oznaczają prawdopodobne położenie zestawu parametrów. Białymi gwiazdkami oznaczono miejsca o najwyższych współczynnikach prawdopodobieństwa. Kolorem żółtym oznaczano linię krytyczną, oddzielającą epidemię w fazie wygasania (obszar zielony po stronie lewej) od epidemii w fazie wzrostu (obszar czerwony po stronie prawej).

Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskujemy, że przy obecnych parametrach opisujących stan epidemii, za miesiąc dzienna liczba nowych zdiagnozowanych przypadków będzie wynosić 100 000 z prawdopodobieństwem 50%.

Rysunek 2. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych w Polsce do 26/11/2020. Ciemnoniebieski obszar wyznaczony jest przez 50% obszar ufności, zaś jasnoniebieski wyznaczony jest przez 95% obszar ufności. Czarnymi kropkami zaznaczono obserwacje. Model wyznaczył symulacje rozwoju epidemii w Polsce w oparciu o dane z ostatniego miesiąca do 26 października 2020 włącznie. Trajektorie, na podstawie których wygenerowano obszary ufności, wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.