Wykładniczy wzrost nowych zdiagnozowanych przypadków

Model rozwoju epidemii, rozwijany przez naszą grupę, bierze pod uwagę m.in. parametry takie jak stopień redukcji kontaktów (f), wyrażany jako "o x%" względem obserwowanej częstości kontaktów na początku marca 2020, oraz skuteczność śledzenia kontaktów (b), czyli prawdopodobieństwo znalezienia źródła zakażenia oraz osób, które weszły w kontakt z zakażonym i uległy w ten sposób zakażeniu. Na poniższej mapie ciepła, najbardziej prawdopodobne pary parametrów opisujące dynamikę epidemii w chwili obecnej zostały oznaczone gwiazdką.

Poprawa obu parametrów, zarówno stopnia redukcji kontaktów jak i skuteczności śledzenia kontaktów, pozwoliłaby przesunąć stan epidemii w kierunku fazy wygasania.

Poprawę w zakresie stopnia redukcji kontaktów można osiągnąć unikając dużych skupisk ludzkich, szczególnie w zamkniętych, słabo wentylowanych pomieszczeniach, nosząc maseczki oraz skrupulatnie zachowując higienę osobistą.

Natomiast poprawę w zakresie skuteczności śledzenia kontaktów można uzyskać usprawniając procedury związane ze śledzeniem, potencjalnie poprzez zwiększenie zasobów ludzkich przeznaczonych do tego zadania. Dodatkową poprawę skuteczności śledzenia kontaktów można uzyskać poprzez stosowanie aplikacji mobilnej do śledzenia kontaktów (ProteGo Safe) oraz akcje edukacyjne w zakresie stosowania aplikacji.

Rysunek 1. Mapa prawdopodobnych konfiguracji parametrów dla stanu epidemii COVID-19 w Polsce w dniu 10/10/2020. Odcienie koloru niebieskiego oznaczają prawdopodobne położenie zestawu parametrów. Białymi gwiazdkami oznaczono miejsca o najwyższych współczynnikach prawdopodobieństwa. Kolorem żółtym oznaczano linię krytyczną, oddzielającą epidemię w fazie wygasania (obszar zielony po stronie lewej) od epidemii w fazie wzrostu (obszar czerwony po stronie prawej).

Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskujemy, że epidemia znajduje się obecnie w fazie wykładniczego wzrostu. Zgodnie z naszymi analizami, za miesiąc będziemy obserwować ponad 34 tysiące zdiagnozowanych dziennie z prawdopodobieństwem 50%.

Rysunek 2. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych w Polsce do 10/11/2020. Ciemnoniebieski obszar wyznaczony jest przez 50% obszar ufności, jasnoniebieski wyznaczony jest przez 95% obszar ufności, zaś czerwonymi przerywanymi liniami oznaczono minimalne i maksymalne wartości dla każdego z dni według modelu. Czarnymi kropkami zaznaczono obserwacje. Model wyznaczył symulacje rozwoju epidemii w Polsce w oparciu o dane z ostatniego miesiąca do 10 października 2020 włącznie. Trajektorie, na podstawie których wygenerowano obszary ufności, wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.

Poniżej przedstawiamy wykres prezentujący te same wyniki w skali logarytmicznej.

Rysunek 3. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych w Polsce do 10/11/2020. Liczba dziennie zdiagnozowanych przypadków przedstawiona została w skali logarytmicznej. Ciemnoniebieski obszar wyznaczony jest przez 50% obszar ufności, jasnoniebieski wyznaczony jest przez 95% obszar ufności, zaś czerwonymi przerywanymi liniami oznaczono minimalne i maksymalne wartości dla każdego z dni według modelu. Czarnymi kropkami zaznaczono obserwacje. Model wyznaczył symulacje rozwoju epidemii w Polsce w oparciu o dane z ostatniego miesiąca do 10 października 2020 włącznie. Trajektorie, na podstawie których wygenerowano obszary ufności, wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.