Rekomendowana Strategia

W obecnej fazie, epidemia charakteryzuje się stałą liczbą nowych zakażeń w ustalonej jednostce czasu (np. w ciągu tygodnia) - jest to tzw. stan endemiczny. Celem wszystkich powinno być jak najszybsze doprowadzenie do wygaśnięcia epidemii poprzez redukcję okazji do nowych zakażeń. Jest to nie tylko możliwe, ale i zdecydowanie bardziej opłacalne ekonomicznie i społecznie, niż wydłużanie czasu zagrożenia. .

Testuj

Władze powinny prowadzić szerokie testowanie na obecność wirusa, dążąc do zwiększenia wykrywalności zakażeń u osób przechodzących infekcję bezobjawowo lub z łagodnymi symptomami.

Trop

Służby epidemiologiczne powinny szybko i skutecznie śledzić kontakty osób zakażonych. Obywatele powinni korzystać z aplikacji sledzącej kontakty, ponieważ co najmniej połowa populacji musi jej używac, by była skutecznym narzędziem ograniczenia epidemii.

Redukuj

Do wygaszenia epidemii należy zachować ograniczenia kontaktów społecznych.

Epidemię będziemy mogli uznać za zakończoną jeśli przez 14 dni nie będziemy notować nowych zakażeń. Pamiętajmy, że nawet wzrost na poziomie 5 przypadków dziennie jest zagrożeniem - każdy kraj, który doświadczył gwałtownego wzrostu zakażeń, znajdował się wcześniej na etapie tylko kilku przypadków.

RAPORT TECHNICZNY, 06.04.2020

Pandemia COVID-19: Analiza sytuacji bieżącej i prognozy krótkoterminowe

Grupa MOCOS opracowała zaawansowany model mikrosymulacyjny, który symuluje zachowania indywidualnych agentów (jednostek). Pozwala on ocenić aktualny poziom reprodukcji wirusa i etap rozwoju epidemii, skalę osiągniętego ograniczenia kontaktów międzyludzkich, poziom wykrywalności zakażonych wirusem, u których choroba przebiega z łagodnymi objawami i wpływ rekomendowanych działań na możliwość ograniczenia rozwoju epidemii.

RAPORT 🇵🇱
INFORMACJA PRASOWA 🇵🇱

Podsumowanie

Epidemia w Polsce znów rośnie, a ogniska zakażeń pojawiają się jak grzyby po deszczu. Miesiąc temu raportowaliśmy, że epidemia w Polsce przeszła do stanu wygasania, trend ten uległ odwróceniu. Obecnie kraj znalazł się ponownie na etapie stałego wzrostu liczby nowych zakażeń. Największy udział w liczbie nowo zdiagnozowanych przypadków mają województwa śląskie, mazowieckie i łódzkie.

Na Dolnym Śląsku przyrost nowych zakażonych jest z każdym dniem coraz mniejszy, daleko nam jednak do braku nowych zakażeń.

Epidemia we Wrocławiu również powoli wygasa, ale mamy tylko 10% szans na jej zakończenie przed nowym rokiem szkolnym. Dla Polski i Dolnego Śląska prognozy nie dają nawet tak niewielkich szans na koniec epidemii przed wrześniem.

Kontakty w miejscu zamieszkania i pracy stanowią główne źródła zakażeń, a udział zakażeń w miejscu pracy będzie prawdopodobnie wzrastać w przyszłości.

Mobilność samochodowa wśród ludności – zarówno Polski jak i Dolnego Śląska czy samego Wrocławia osiągneła stan sprzed epidemii. Przemieszczamy się tak samo często, a w wchodzimy w kontakty z innymi ludźmi, co jest naturalnym mechanizmem reprodukcji wirusa.

Jeśli rekordy nowych zakażeń raportowane w ostatnich dniach, nie ograniczą się jedynie do gospodarstw domowych pracowników kopalni i innych miejsc pracy stanowiących ogniska zakażeń, należy poważnie traktować bardziej pesymistyczne warianty naszej prognozy rozwoju epidemii.


Polska

Mapa prawdopodobnych konfiguracji parametrów dla stanu epidemii COVID-19 w Polsce w dniu 03/06/2020. Odcienie koloru niebieskiego oznaczają prawdopodobne położenie zestawu parametrów.

Stan Epidemii

Modelowanie z dnia 03.06.2020 wskazuje, że w Polsce według modelu leży na linii krytycznej. Umiejscowienie epidemii na krzywej krytycznej przypomina umiejscowienie na krawędzi, skąd łatwo przechylić się zarówno w stronę fazy wygasania, jak i fazy wzrostu.

Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych w Polsce do 03/09/2020. Brązową linią zaznaczono 7-dniową średnią liczby zdiagnozowanych przypadków w Polsce od 04/03/2020. Każda z niebieskich linii odpowiada wynikowi jednej z symulacji modelu, które najlepiej opisywały sytuację w Polsce w ciągu ostatnich kilku tygodni od 1/04/2020. Wiązki krzywych wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.

Rozwój epidemii

Przeciętna prognoza wskazuje na powolny spadek epidemii w Polsce (poniżej 300 zdiagnozowanych dziennie od drugiej połowy lipca).Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych w Polsce odzwierciedlają efekt bycia na linii krytycznej.

Dolny Śląsk


Mapa prawdopodobnych konfiguracji parametrów dla stanu epidemii COVID-19 na Dolnym Śląsku w dniu 04/06/2020. Odcienie koloru niebieskiego oznaczają prawdopodobne położenie zestawu parametrów.

Stan Epidemii

Zakres sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku jest bardzo bliski linii krytycznej po stronie wygasania epidemii.Bliskość linii krytycznej przekłada się na długi okres wygasania epidemii.

Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych na Dolnym Śląsku do 03/09/2020. Brązową linią zaznaczono 7-dniową średnią liczby zdiagnozowanych przypadków na Dolnym Śląsku od 16/04/2020. Każda z linii odpowiada wynikowi jednej z symulacji modelu które najlepiej przybliżały sytuację w regionie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wiązki krzywych wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.

Rozwój epidemii

Zakładając, że niezmienione zostaną obecne restrykcje, oraz że nie zostanie zwiększona częstotliwość testowania ani efektywność śledzenia kontaktów: 03/07/2020 przedział ufności dziennej liczby zdiagnozowanych na Dolnym Śląsku wynosić będzie od ok 8 do 38; 03/08/2020 przedział ufności dziennej liczby zdiagnozowanych na Dolnym Śląsku wynosić będzie od ok 3 do 31; 03/09/2020 przedział ufności dziennej liczby zdiagnozowanych na Dolnym Śląsku wynosić będzie od ok 2 do 35.

Wrocław


Mapa prawdopodobnych konfiguracji parametrów dla stanu epidemii COVID-19 we Wrocławiu w dniu 04/06/2020. Odcienie koloru niebieskiego oznaczają prawdopodobne zestawy parametrów opisujące obecną sytuację epidemiologiczną.

Stan Epidemii

Sytuacja epidemiologiczna we Wrocławiu jest obecnie dobra - epidemia znajduje się w fazie wygasania. Tylko dla małej założonej skuteczności śledzenia kontaktów epidemia może znajdować się na linii krytycznej, w której epidemia utrzymuje się na podobnym poziomie. Dla Polski na bazie dostępnych danych estymujemy b w zakresie 0.4-0.6, więc jest to najbardziej prawdopodobny obszar również dla Wrocławia.

Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych we Wrocławiu do 03/09/2020. Brązową linią zaznaczono 7-dniową średnią liczby zdiagnozowanych przypadków we Wrocławiu od 16/04/2020. Każda z linii odpowiada wynikowi jednej z symulacji modelu które najlepiej przybliżały sytuację w mieście w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wiązki krzywych wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów. Czerwona linią oznaczono maksymalną trajektorię. Przerywaną czarną linią oznaczono część trajektorii, która trwa przynajmniej do danego dnia.

Rozwój epidemii

Zakładając, że niezmienione zostaną obecne restrykcje, oraz że nie zostanie zwiększona częstotliwość testowania ani efektywność śledzenia kontaktów, wg modelu zakres prawdopodobnej dziennej liczby zdiagnozowanych od początku lipca wyniesie od ok. 0 do 11 osób. Prognozowane dzienne liczby osób zdiagnozowanych we Wrocławiu są niewielkie.Według modelu do 3/09/2020 ok. 90% symulowanych trajektorii nie dobiega końca (to oznacza, że dla 10% trajektorii do początku września następuje koniec epidemii).

RAPORT TECHNICZNY I STUDIUM PRZYPADKU

Sytuacja w Illigan City, Filipiny

Przedstawiamy dwa wyniki modelowania dotyczące stanu pandemii w mieście w dniu 7.04 oraz naszą ocenę skutków decyzji o otwarciu z dniem 21.04 r. Państwowego Uniwersytetu Mindanao - Instytutu Technologicznego Iligan.

Studium przypadku dotyczące otwarcia MSU-IIT

21.04.2020

Symulacje wskazują, że otwarcie MSU-IIT może prowadzić do superrozprzestrzenienia się, jeśli nie będzie połączone ze ścisłymi środkami higieny i dystansu społecznego, które zmniejszają liczbę wtórnych zakażeń. Oczekuje się również, że wskaźnik kontaktów z uczniami w MSU-IIT jest wyższy niż w pozostałej części populacji z powodu nauczania w klasach i laboratoriach. Nawet zwiększona odporność nie zapobiega masowemu wybuchowi epidemii. Im bardziej odporność jest zbudowana, tym mniej intensywne jest rozprzestrzenianie się choroby z MSU-IIT na miasto. Zdecydowanie sugerujemy monitorowanie postępu COVID-19 podczas osłabienia blokady po 30 kwietnia 2020 r. przed otwarciem MSU-IIT. Ponadto zalecamy podjęcie zdecydowanych działań społecznych i higienicznych w celu złagodzenia rozprzestrzeniania się choroby.

PRZECZYTAJ STUDIUM DLA OTWARCIA MSU-IIT 🇬🇧

Raport dot. stanu epidemii

5.04.2020

W różnych mediach toczy się debata na temat osłabienia środków społecznego dystansu. W tym sprawozdaniu technicznym pokazujemy na przykładzie miasta Iligan na Filipinach, że aby nie przekroczyć możliwości systemu opieki zdrowotnej, konieczne jest ograniczenie zewnętrznych kontaktów domowych. Ponadto strategia łagodzenia skutków nie jest zalecana, ponieważ nie da się wystarczająco dobrze dostroić społecznego dystansu. Symulujemy również, jak można wykorzystać masowe testy połączone ze śledzeniem kontaktów w uzupełnieniu do środków dotyczących zdystansowania społecznego.

PRZECZYTAJ RAPORT 🇬🇧
PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE RAPORTU 🇬🇧

RAPORT TECHNICZNY

Sytuacja w Niemczech

Przedstawiamy wyniki modelowania dotyczące analizy skutków otwarcia szkół w Berlinie i Nadrenii-Palatynacie.

Berlin


Raport dot. otwarcia szkół w Berlinie

28.04.2020 Liczba zakażonych w zależności od poziomy wykrywania przypadków bezobjawowych (q) i poziomu ograniczenia kontaktów.

Jeśli kontakty 15-18-latków w szkole zmniejszy się do 18 procent, w ciągu 300 dni zarażonych zostanie około 7800 berlińczyków, a w sumie umrze 156. Odejmując od tej liczby jest około 5500 zarażonych i 128 martwych, co również nastąpiłoby bez zamykania szkół. Jeśli jednak w tym przedziale wiekowym, tj. 8 zamiast 10 kontaktów, dojdzie do redukcji kontaktów do 80 procent, to prawie trzydzieści razy więcej berlińczyków, ok. 200.000, zostanie zarażonych, a ok. 3000 osób umrze. Nawet połowa kontaktów licealistów (48 procent) nadal będzie prowadzić do około 2700 zabitych i 185 000 zarażonych osób. Otwarcie szkół i życia publicznego jest naszym zdaniem na tym etapie przedwczesny.

PRZECZYTAJ RAPORT 🇩🇪

Nadrenia-Palatynat


Raport dot. otwarcia szkół w Nadrenii-Palatynacie

20.04.2020

Mikrosymulacje dla Nadrenii-Palatynatu na podstawie naszego modelu dają silne wskazania, że otwarcie szkół wraz z relaksacją redukcji kontaktu może być bezpiecznie przeprowadzone tylko przy bardzo wysokiej odporności. Otwarcie szkoły dla poszczególnych klas jest możliwe przy zachowaniu silnych zasad higieny i społecznego dystansu, jeśli reszta populacji również będzie przestrzegała bardzo silnej redukcji kontaktów i zostanie zapewnione znaczne uodpornienie. Otwarcie szkół i życia publicznego jest naszym zdaniem na tym etapie przedwczesny.

PRZECZYTAJ RAPORT 🇩🇪